CEL GŁÓWNY PROJEKTU I GRUPY DOCELOWE


Data dodania: 2010-12-04 13:19:49

Cel główny projektu został określony jako

Zwiększenie skuteczności działań i wypracowanie nowych rozwiązań pozwalających na zmniejszania emigracji zarobkowej oraz wspierania powrotu migrantów na regionalny rynek pracy poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie konkretnych narzędzi służących ograniczeniu procesu migracji oraz wspierania powrotu migrantów.

Realizacja tego celu możliwa będzie dzięki realizacji celów szczegółowych projektu, które skoncentrowane są na:

1. Uzupełnieniu i zaktualizowaniu (poszerzeniu, pogłębieniu) wiedzy na temat skali i cech zjawiska emigracji zarobkowych ludności regionu w wymiarze gospodarczym, ekonomicznym i instytucjonalnym.

2. Opracowaniu dokumentu o charakterze ogólnym, który pozwoli na zobrazowanie w sposób modelowy schematu postępowania poszczególnych partnerów w sytuacji powrotu z emigracji zarobkowej zawierający także stosowne rekomendacje co do działań zmniejszających stopień zagrożenia dodatkowymi wyjazdami obecnych mieszkańców (Mapa Drogowa Reemigracji)

3. Wypracowaniu wzorcowej sieci współpracy podmiotów zaangażowanych we współpracę z reemigrantami oraz odpowiedzialnymi za w minimalizowanie zjawiska emigracji. 

4. Wzmocnieniu dialogu społecznego poprzez włączenie w proces współpracy poszczególnych interesariuszy na etapie opracowania i testowania narzędzi

Przedstawione cele tworzą spójny obraz postępowania, który ogniskuje problematykę poszczególnych grup docelowych. Efektem prac projektowych będzie minimalizowanie skutków nieudanej reemigracji.

+ więcej

OBSZAR ZAINTERESOWANIA – GRUPY DOCELOWE


Data dodania: 2010-12-04 13:18:08

Głównym obszarem zainteresowania w ramach projektu jest grupa reemigrantów, którzy ze względu na negatywne skutki dynamicznych zmian gospodarczych podjęli decyzję o powrocie do kraju/ regionu. Pierwsze sygnały dochodzące od tej grupy wskazują, że nasz kraj nie jest jeszcze przygotowany do prawidłowej adaptacji reemigrantów w rodzimych regionach.

Do grupy osób pozostających w sferze zainteresowania w ramach projektu jest również grupa przedstawicieli organizacji i instytucji, którzy w swojej codziennej pracy mają styczność z grupą reemigrantów.

+ więcej

Strona 1 z 1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013
Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. „Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy
dol