TESTOWANIEW ramach projektu opracowana została Strategia wdrażania projektu innowacyjnego kluczowe narzędzie zarządzania projektem innowacyjnym. Proponowanym kompleksowym rozwiązaniem, które powstanie w ramach projektu, swego rodzaju modelem funkcjonowania składającym się z wielu elementów będzie:

Mapa Drogowa Reemigracji - schemat postępowania w sytuacji powrotu mieszkańców
z emigracji zarobkowej zawierający także rekomendacje co do działań zmniejszających stopień zagrożenia dodatkowymi wyjazdami obecnych mieszkańców.

Rozkład Jazdy - dokument opisujący zalecenia i rekomendacje w zakresie postępowania poszczególnych instytucji lokalnego rynku pracy.

Przewodnik Reemigranta - dokument adresowany do osób poszukujących informacji w zakresie znalezienia określonej pomocy, poruszania się po rynku pracy i lokalnych instytucjach wsparcia.

Warsztaty Interaktywne prowadzone jako spotkania aktorów i reemigrantów w ramach lokalnego rynku pracy.

Proces testowania został podzielony na następujące etapy:

I. FAZA PILOTAŻU – odbywać się będzie w dwóch powiatach odznaczających się podobnymi jak dla całego województwa wielkościami emigracji, ale  różniących się charakterem emigracji  tj. w powiecie strzeleckim i nyskim. Powiat pierwszy (tzw. autochtoniczny) leży na obszarze tradycyjnego drenażu emigracyjnego i ze zjawiskiem emigracji zagranicznej – na skutek określonych czynników natury politycznej, historycznej i społecznej - związany jest już kilkadziesiąt lat, odznacza się więc długotrwałymi tradycjami migracyjnymi, silnymi sieciami migracyjnymi, dużym doświadczeniem migracyjnym mieszkańców. Powiat drugi (tzw. napływowy) – leży na obszarze, którego mieszkańcy na dużą skalę migrują od momentu akcesji Polski do UE, a co za tym idzie proces migracji zagranicznych i jego skutki mają tutaj inny charakter. Wybór tego typu powiatów uzasadniony jest badaniami naukowymi realizowanymi w regionie opolskim.

Faza pilotażu realizowana będzie w następującym ciągu:
a) 1 dzień – część warsztatowa, służąca konfrontacji produktów (Mapy Drogowej, Rozkładu Jazdy, Poradnika Reemigranta, Warsztatów Interdyscyplinarnych) z interesariuszami, którzy ocenią potencjalną wartość produktów i skuteczność oddziaływania na odbiorców. Efektem testu będzie zebranie opinii o przydatności produktów projektu oraz uwag odnośnie uzupełnienia lub zmian ich zawartości. 
b) 2 dzień – część warsztatowa, poświęcona testowaniu Warsztatów Interdyscyplinarnych poprzez ćwiczenia grupowe (reemigranci), prowadzone przez zespół złożony z psychologa i doradcy zawodowego, skupionych na następujących aspektach: stres readaptacji, sposoby radzenia sobie ze stresem strategia działania. W szkoleniu wezmą udział reemigranci zaproszeni w pierwszym dniu, będzie także możliwość zaproszenia szerszej grupy (w tym rodzin reemigrantów). 
c) 3 dzień - część warsztatowa, poświęcona testowaniu Warsztatów Interdyscyplinarnych poprzez ćwiczenia indywidualne i grupowe (reemigranci), prowadzone przez zespół złożony z psychologa i doradcy zawodowego, skupionych na: planowaniu własnego rozwoju, strategii działania i przygotowaniu indywidualnego planu działania (IPD) dla reemigrantów.
II. FAZA WŁAŚCIWA - odbywać się będzie w pozostałych powiatach (w tym w Opolu – mieście na prawach powiatu):
a) 1 dzień – część warsztatowa, służąca przedstawieniu produktów (Mapy Drogowej, Rozkładu Jazdy, Poradnika Reemigranta, Warsztatów Interdyscypilnarnych) interesariuszom. Podjęta zostanie dyskusja i zaopiniowanie proponowanych rozwiązań. 
b) 2 dzień – część szkoleniowa, poświęcona testowaniu Warsztatów Psychologicznych poprzez ćwiczenia grupowe (100 reemigrantów z 10 powiatów w grupach 10 osobowych), prowadzone przez zespół złożony z psychologa i doradcy zawodowego, skupionych na następujących aspektach: stres readaptacji, sposoby radzenia sobie ze stresem strategia działania. W szkoleniu wezmą udział reemigranci zaproszeni w pierwszym dniu, będzie także możliwość zaproszenia szerszej grupy (w tym rodzin reemigrantów). 
c) 3 dzień - część warsztatowa, poświęcona testowaniu Warsztatów Interdyscyplinarnych poprzez ćwiczenia indywidualne i grupowe (100 reemigrantów z 10 powiatów w grupach 10 osobowych), prowadzone przez zespół złożony z psychologa i doradcy zawodowego, skupionych na: planowaniu własnego rozwoju, strategii działania i przygotowaniu indywidualnego planu działania (IPD) dla reemigrantów.


III. TESTOWANIE 

Harmonogram zrealizowanych testów oraz ogólny plan spotkań w ramach testów. 


HARMONOGRAM TESTÓW

TERMIN SPOTKANIA

MIEJSCE SPOTKANIA

25-27 MAJA

STRZELCE OPOLSKIE - POWIAT STRZELECKI

28-30 MAJA

NYSA – POWIAT NYSKI

4 – 6 CZERWCA

BRZEG – POWIAT BRZESKI

11 – 13 CZERWCA

KLUCZBORK – POWIAT KLUCZBORSKI

15 - 17 CZERWCA

NAMYSŁÓW – POWIAT NAMYSŁOWSKI

18 – 20 CZERWCA

OLESNO – POWIAT OLESKI

22 - 24 CZERWCA

KRAPKOWICE – POWIAT KRAPKOWICKI

26 – 28 CZERWCA

PRUDNIK – POWIAT PRUDNICKI

2 - 4 LIPCA

GŁUBCZYCE – POWIAT GŁUBCZYCKI

5 – 7 LIPCA

KĘDZIERZYN – KOŹLE – POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

12 – 14 LIPCA

OPOLE (GRODZKI) – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

16 - 18 LIPCA

OPOLE (ZIEMSKI) – OPOLE - POWIAT ZIEMSKI


Poniżej przedstawiamy ramowy program każdego ze spotkań

Dzień I 

Godzina

Temat

8.30

Rejestracja uczestników

9.00

Powitanie i wprowadzenie w tematykę projektu

10.00

Wprowadzenie w tematykę migracji w Województwie Opolskim.

Usystematyzowanie wsparcia instytucjonalnego dla reemigrantów i pomoc w prawidłowej ich readaptacji na regionalnym rynku pracy.

10.30

Dyskusja

11.00

Przerwa kawowa

11.30

Strategie wdrażania projektów innowacyjnych - model zaproponowany w projekcie "Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspieranie powrotu migrantów na regionalny rynek pracy”.

12.00

Dyskusja

12.30

Przerwa kawowa

13.00

Psychologiczne i zawodowe problemy z powrotem na rynek pracy - omówienie Warsztatów interpersonalnych

13.30

Dyskusja

14.00

Psychologiczne i zawodowe problemy z powrotem na rynek pracy - omówienie Warsztatów interpersonalnych

14.15

Dyskusja i podsumowanie spotkania

15:30

Podsumowanie i zakończenie spotkania

Dzień II

Godzina

Temat

9.00 – 15.00

Część warsztatowa dla reemigrantów poświęcona testowaniu Warsztatów Interdyscyplinarnych poprzez ćwiczenia grupowe psychologa i doradcy zawodowego  z reemigrantami.

Dzień III

Godzina

Temat

9.00 – 15.00

Część warsztatowa dla reemigrantów poświęcona testowaniu Warsztatów Interdyscyplinarnych poprzez ćwiczenia grupowe doradcy zawodowego i psychologa  z reemigrantami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013
Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. „Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy
dol