O projekcie


 
Realizacja projektu stanowi propozycję, która nigdy dotąd nie była podejmowana na poziomie regionalnym. Proponowane narzędzia oddziaływania, zakres oraz grupy docelowe stanowią  innowacyjne podejście do problematyki migracyjnej na poziomie pojedynczego województwa. Przyjęty zakres narzędziowy nie sprawi od razu, że nie będą już występować problemy adaptacyjne reemigrantów ani, że zjawisko migracji całkowicie zniknie, ale pozwoli na wypracowanie procedur i rozwiązań o charakterze systemowym, które będą miały przełożenie na długofalowe minimalizowanie tych zjawisk. Proponowane rozwiązania będą służyły lepszemu poznaniu zarówno samego zjawiska emigracji i reemigracji, jak też całego systemu aktorów i działań zaradczych. 
Głównym obszarem zainteresowania w ramach projektu jest grupa reemigrantów, którzy ze względu na negatywne skutki dynamicznych zmian gospodarczych podjęli decyzję o powrocie do kraju/ regionu. Pierwsze sygnały dochodzące od tej grupy wskazują, że nasz kraj nie jest jeszcze przygotowany do prawidłowej adaptacji reemigrantów w rodzimych regionach.

Aby ustrzec się przed negatywnymi skutkami migracji i odpływu kapitału ludzkiego z regionu przygotowano przedmiotowy projekt, który charakteryzuje działanie:
- KOMPLEKSOWE – odnoszące się do zaangażowania działań o charakterze systemowym mające na celu długofalową zmianę całego podejścia do reemigranta,
- KOMPLEMENTARNE – odnoszące się do wykorzystaniu działań, które możliwe są do wykorzystania przez aktorów regionalnych jako zaspokojenie oczekiwań i potrzeb reemigranta,
- KOHERENTNE – spójne w koordynacji działań wszystkich aktorów przedmiotowo i podmiotowo zaangażowanych w proces obsługi, wsparcia i pomocy reemigrantowi. 
Takie podejście do problemu reemigracji sprawia, że po raz pierwszy problem wpisujący się w problematykę mezo/ makroekonomiczną będzie niwelowany za pomocą endogenicznych czynników dostępnych w regionie. Dotychczasowe podejście i poszukiwanie wsparcia tylko ze strony instrumentów egzogenicznych nie przyniosło jak do tej pory pożądanych efektów.

W związku z powyższym proponowanym kompleksowym rozwiązaniem, które powstanie w ramach projektu, swego rodzaju modelem funkcjonowania składającym się z wielu elementów będzie:

MAPA DROGOWA REEMIGRACJI - stanowiąca całościowy schemat postępowania w sytuacji powrotu mieszkańców z emigracji zarobkowej zawierający także rekomendacje co do działań zmniejszających stopień zagrożenia dodatkowymi wyjazdami obecnych mieszkańców;

ROZKŁAD JAZDY - to dokument operacyjny w ramach MAPY DROGOWEJ opisujący zalecenia i rekomendacje w zakresie postępowania poszczególnych instytucji lokalnego rynku pracy. Na jego podstawie wszelkie instytucje i organizacje poziomu lokalnego będą w stanie wspólnie współdziałać wykorzystując ujednoliconą procedurę postępowania przeprowadzając reemigranta od POTRZEBY, którą zgłaszał do EFEKTU, którego oczekiwał.

PRZEWODNIK (REEMIGRANTA) - to dokument operacyjny adresowany do osób poszukujących informacji, gdzie znaleźć pomoc, w jaki sposób poruszać się i czego oczekiwać po lokalnych instytucjach wsparcia. Dokument ten ma za zadanie w sposób możliwie przystępny pomóc reemigrantowi w zidentyfikowaniu potrzeb a następnie wskazać optymalną ścieżkę postępowania.

Elementem wspierającym prawidłową implementację wypracowanego narzędzia będzie zestaw procesów testowania i walidacji - JAZDA PRÓBNA, czyli sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania poszczególnych elementów w sposób udokumentowany i zgodny z założeniami, że procedury, procesy i czynności rzeczywiście prowadzą do zaplanowanego wyniku:

WARSZTATY INTERAKTYWNE prowadzone jako spotkania aktorów i reemigrantów w ramach lokalnego rynku pracy. Warsztaty mają za zadanie sprawdzić efektywność proponowanego rozwiązania przy wykorzystaniu wielokryterialnego podejścia m.in. procesu modelowania psychologicznego, oczekiwań itp. Warsztaty te będą zarówno narzędziem wykorzystywanym jako narzędzie realizacji zakładanych celów jak i wykorzystane zostaną na etapie fazy testowania, celem przygotowania osób (pracowników instytucji i organizacji będących elementami zmienionego modelu wsparcia migrantów i reemigrantów) do wdrażania wypracowanego modelu wsparcia. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013
Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. „Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy
dol