Produkt finalny


 

Produktem finalnym projektu jest kompleksowe rozwiązanie - modelem funkcjonowania składającym się z elementów:

MAPA DROGOWA REEMIGRACJI - stanowiąca całościowy schemat postępowania w sytuacji powrotu mieszkańców z emigracji zarobkowej zawierający także rekomendacje co do działań zmniejszających stopień zagrożenia dodatkowymi wyjazdami obecnych mieszkańców;

ROZKŁAD JAZDY - to dokument operacyjny w ramach MAPY DROGOWEJ opisujący zalecenia i rekomendacje w zakresie postępowania poszczególnych instytucji lokalnego rynku pracy. Na jego podstawie wszelkie instytucje i organizacje poziomu lokalnego będą w stanie wspólnie współdziałać wykorzystując ujednoliconą procedurę postępowania przeprowadzając reemigranta od POTRZEBY, którą zgłaszał do EFEKTU, którego oczekiwał.

PRZEWODNIK (REEMIGRANTA) - to dokument operacyjny adresowany do osób poszukujących informacji, gdzie znaleźć pomoc, w jaki sposób poruszać się i czego oczekiwać po lokalnych instytucjach wsparcia. Dokument ten ma za zadanie w sposób możliwie przystępny pomóc reemigrantowi w zidentyfikowaniu potrzeb a następnie wskazać optymalną ścieżkę postępowania.

Elementem wspierającym prawidłową implementację wypracowanego narzędzia będzie zestaw procesów testowania i walidacji - JAZDA PRÓBNA, czyli sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania poszczególnych elementów w sposób udokumentowany i zgodny z założeniami, że procedury, procesy i czynności rzeczywiście prowadzą do zaplanowanego wyniku:

WARSZTATY INTERAKTYWNE prowadzone jako spotkania aktorów i reemigrantów w ramach lokalnego rynku pracy. Warsztaty mają za zadanie sprawdzić efektywność proponowanego rozwiązania przy wykorzystaniu wielokryterialnego podejścia m.in. procesu modelowania psychologicznego, oczekiwań itp. Warsztaty te będą zarówno narzędziem wykorzystywanym jako narzędzie realizacji zakładanych celów jak i wykorzystane zostaną na etapie fazy testowania, celem przygotowania osób (pracowników instytucji i organizacji będących elementami zmienionego modelu wsparcia migrantów i reemigrantów) do wdrażania wypracowanego modelu wsparcia.

Informacje z mediów:

http://www.radio.opole.pl/2013/styczen/wiadomosci/warsztaty-o-problemie-reemigracji-na-uo.html

http://www.radio.opole.pl/2013/styczen/wiadomosci/dyskutowali-jak-pomagac-reemigrantom.html

Schlesien Journal 05.02.2013
http://www.youtube.com/watch?v=0P9nscnkGP4

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013
Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. „Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy
dol